تخت سلیمان؛ یادگار ایران باستان

تخت سلیمان؛ یادگار ایران باستان

تخت سلیمان؛ یادگار ایران باستان

عاشیقها؛ راویان رنج و عشق

عاشیقها؛ راویان رنج و عشق

مسجد جامع؛ یادگار باشکوه تاریخ ارومیه

مسجد جامع؛ یادگار باشکوه تاریخ ارومیه

ساختمان شهربانی؛ عقابی با بال‌های گشوده

ساختمان شهربانی؛ عقابی با بال‌های گشوده

خیره به سپیدی

خیره به سپیدی

رود شهر چایی, رگ میان کوه و دریا

رود شهر چایی, رگ میان کوه و دریا

رود شهر چایی, رگ میان کوه و دریا

دالامپر، بهشت زمینی

دالامپر، بهشت زمینی

قره کلیسا؛ تاریخ مجسم

قره کلیسا؛ تاریخ مجسم

زیبایی اندوهناک دریاچه

زیبایی اندوهناک دریاچه

سردشت؛ شکوه طبیعت و جلوهٔ تاریخ

سردشت؛ شکوه طبیعت و جلوهٔ تاریخ

سردشت؛ شکوه طبیعت و جلوهٔ تاریخ

سردشت؛ شکوه طبیعت و جلوهٔ تاریخ

بنای سه‌گنبد

بنای سه‌گنبد

ساختمان شهرداری

ساختمان شهرداری

شهر چای چشمانی گشوده به تاریخ ارومیه

شهر چای چشمانی گشوده به تاریخ ارومیه

نوه های حبیب اله خان بیگلر بیگی