شفای بهار

شفای بهار

شفای بهار

شفای بهار

بازگشت پرندگان، بازگشت امید

بازگشت پرندگان، بازگشت امید

بازگشت پرندگان، بازگشت امید

بازگشت پرندگان، بازگشت امید

بازگشت پرندگان، بازگشت امید

بازگشت پرندگان، بازگشت امید

جزایر دریاچه، زیستگاه گونه‌های نادر و پرندگان مهاجر

جزایر دریاچه، زیستگاه گونه‌های نادر و پرندگان مهاجر

جزایر دریاچه، زیستگاه گونه‌های نادر و پرندگان مهاجر

روزهای خوش کشتیرانی در دریاچه

روزهای خوش کشتیرانی در دریاچه

روزهای خوش کشتیرانی در دریاچه

حسنلو؛ مهد تمدن

حسنلو؛ مهد تمدن

حسنلو؛ مهد تمدن

سرزمین چهارفصل

سرزمین چهارفصل

سرزمین چهارفصل

سرزمین چهارفصل

بازاری به وسعت تاریخ

بازاری به وسعت تاریخ

بازاری به وسعت تاریخ

بازاری به وسعت تاریخ

مراتع سرسبز و عشایر باصفا

مراتع سرسبز و عشایر باصفا

مراتع سرسبز و عشایر باصفا

برف، هوای پاک و اسکی

برف، هوای پاک و اسکی

برف، هوای پاک و اسکی

سرزمین چشمه‌های زلال و آبشارهای خروشان

سرزمین چشمه‌های زلال و آبشارهای خروشان

سرزمین چشمه‌های زلال و آبشارهای خروشان

کوه‌های آذربایجان؛ آشیانه عقابها

کوه‌های آذربایجان؛ آشیانه عقابها

کوه‌های آذربایجان؛ آشیانه عقابها

کوه‌های آذربایجان؛ آشیانه عقابها

ارومیه؛ شهری در احاطه طبیعت

ارومیه؛ شهری در احاطه طبیعت

ارومیه؛ شهری در احاطه طبیعت

ارومیه؛ شهری در احاطه طبیعت

جشن رنگ و اتحاد

جشن رنگ و اتحاد

کاظم داشی؛ معماری باشکوه طبیعت

کاظم داشی؛ معماری باشکوه طبیعت

کاظم داشی؛ معماری باشکوه طبیعت

سهولان، لانه کبوتران با دیواره‌هایی به وسعت تاریخ

سهولان، لانه کبوتران با دیواره‌هایی به وسعت تاریخ

سهولان، لانه کبوتران با دیواره‌هایی به وسعت تاریخ

سهولان، لانه کبوتران با دیواره‌هایی به وسعت تاریخ

آذربایجان، سرزمین سنتهای کهن

آذربایجان، سرزمین سنتهای کهن

آذربایجان، سرزمین سنتهای کهن

مراسم گاهنبار؛ یادی از شعله‌های فروزان

مراسم گاهنبار؛ یادی از شعله‌های فروزان

مراسم گاهنبار؛ یادی از شعله‌های فروزان

مراسم گاهنبار؛ یادی از شعله‌های فروزان

مراسم گاهنبار؛ یادی از شعله‌های فروزان

تخت سلیمان؛ یادگار ایران باستان

تخت سلیمان؛ یادگار ایران باستان

تخت سلیمان؛ یادگار ایران باستان

عاشیقها؛ راویان رنج و عشق

عاشیقها؛ راویان رنج و عشق

مسجد جامع؛ یادگار باشکوه تاریخ ارومیه

مسجد جامع؛ یادگار باشکوه تاریخ ارومیه

ساختمان شهربانی؛ عقابی با بال‌های گشوده

ساختمان شهربانی؛ عقابی با بال‌های گشوده

خیره به سپیدی

خیره به سپیدی

رود شهر چایی, رگ میان کوه و دریا

رود شهر چایی, رگ میان کوه و دریا

رود شهر چایی, رگ میان کوه و دریا

دالامپر، بهشت زمینی

دالامپر، بهشت زمینی

قره کلیسا؛ تاریخ مجسم

قره کلیسا؛ تاریخ مجسم

زیبایی اندوهناک دریاچه

زیبایی اندوهناک دریاچه

سردشت؛ شکوه طبیعت و جلوهٔ تاریخ

سردشت؛ شکوه طبیعت و جلوهٔ تاریخ

سردشت؛ شکوه طبیعت و جلوهٔ تاریخ

سردشت؛ شکوه طبیعت و جلوهٔ تاریخ

بنای سه‌گنبد

بنای سه‌گنبد

ساختمان شهرداری

ساختمان شهرداری

شهر چای چشمانی گشوده به تاریخ ارومیه

شهر چای چشمانی گشوده به تاریخ ارومیه

نوه های حبیب اله خان بیگلر بیگی