مسجد جامع؛ یادگار باشکوه تاریخ ارومیه

مسجد جامع؛ یادگار باشکوه تاریخ ارومیه